Mahdavi SCH
قابل توجه والدین گرامی لطفا در تاریخ های ذیل برای دریافت لباس فرم دانش آموزان حتما مراجعه نمایند.

‼توجه‼توجه‼                                                                                                    ✅قابل توجه والدین گرامی لطفا در تاریخ های ذیل برای دریافت لباس فرم دانش آموزان حتما مراجعه نمایند.
صبح ها ساعت:9:00الی13:00  
  عصرها:17:00الی20:30                                                      

جلسه آشنایی والدین با آموزگاران سال تحصیلی97-98.ویژه پایه های پنجم

جلسه آشنایی والدین با آموزگاران سال تحصیلی97-98.ویژه پایه های پنجم

قابل توجه والدین گرامی لطفا سریعتر اقدام به نصب پیام رسان آی گپ کنید.باتشکر

قابل توجه والدین گرامی لطفا سریعتر اقدام به نصب پیام رسان آی گپ کنید.باتشکر

ارزشیابی کیفی-توصیفی ویژه والدین

تعریف ارزشیابی:ارزشیابی فرآیندی نظام دار برای جمع آوری؛تحلیل و تفسیر اطلاعات است و برای این منظور که آیا هدف های مورد نظر تحقق یافته اند یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی به کار می رود.

تعریف ارزشیابی توصیفی:فرآیند جمع آوری تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات حاصل از به کارگیری ابزارهای مختلف (|آزمون های مداد کاغذی؛آزمون های عملکردی؛ثبت مشاهدات؛بررسی تکالیف و...)از ابعاد مختلف جریان یادگیری و تصمیم گیری و ارائه باز خوردهای توصیفی مفید و موثر در جهت هدایت این جریان به سوی تحقق بهتر اهداف.

ویژگی های ارزشیابی توصیفی:تاکید بر ارزشیابی تکوینی.تغییر مقیاس کمی به کیفی(نمره به رتبه):در ارزش یابی کیفی و توصیفی مقیاس ترتیبی جایگزین نمره می شود.این مقیاس کمتر ایجاد رقابت می نماید و انعطاف پذیری بیش تری دارد.نکته مهم این که در حین فرآیند یاددهی یادگیری دانش آموزان باز خورد ترتیبی(رتبه)یا فاصله ای (نمره)دریافت نمی کنند زیرا تصور می رود که دریافت این نوع بازخوردها از سوی معلم فرایند یادگیری دانش آموزان را سست می نماید.خلا این نوع باز خوردها را بازخوردهای توصیفی که بامعنا و موثرند؛پر می کنند و دانش آموزان را در جهت شناخت وضعیت پیشرفت یادگیری خود قرار می دهند.آنان نیز از این طریق رهنمودهایی برای بهبود یادگیری دریافت می دارند.

تغییر ساختار کارنامه(گزارش پیشرفت تحصیلی):

بر خلاف کارنامه ی کمی که شامل فهرستی از نام دروس و نمره هاست؛گزارش پیشرفت تحصیلی دانش آموز را که شامل توصیفی از وضعیت وی است؛به والدین باز خورد می دهد.هم چنین در این گزارش تنها به وضعیت درسی صرف توجه نمی شود بلکه به ابعاد عاطفی جسمانی و اجتماعی توجه می شود .در گزارش پیشرفت تحصیلی والدین به روشنی درمی یابند که در چه بخش از انتظارات آموزشی قوت و ضعف دارد.

تنوع ابزارهای جمع آوری:در این الگوی ارزش یابی ابزارهای جمع آوری اطلاعات متنوع شده اند و علاوه بر آزمون های مداد کاغذی ابزارهای دیگری چون پوشه کار؛ابزارهای ثبت مشاهده؛تکالیف درسی وآزمون های عملکردی و خود سنجی نیز مورد استفاده قرار می گیرند.این ابزارها اطلاعات بیشتر و وسیع تری را برای معلم فراهم می سازد و در نتیجه هم اعتبار اطلاعات به سبب تنوع در ابزارها بیشتر می شود و هم قضاوت و داوری معلم واقعی تر و منصفانه تر می گردد.تنوع بخشی به ابزارهای جمع آوری اطلاعات برای این هدف نیز صورت می گیرد که به ابعاد مختلف پیشرفت دانش آموزان توجه شود.اساسا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان امری چند بعدی است و اگر بخواهیم نگاهی صرفا کمی به یادگیری و دانش آموزان نکنیم و تنها خطاهای او را شمارش ننماییم لازم است ابعاد کیفی یادگیری و پیشرفت دانش آموزان را مد نظر قرار دهیم.این که:چگونه یاد می گیرند؟چگونه بهتر یاد می گیرند؟

مهارت های مختلف آن ها چگونه رشد می کنند؟-تفویض اختیار تصمیم گیری درباره ی ارتقا پایه:در الگوی ارزش یابی کیفی و توصیفی به سبب این که اطلاعات جمع آوری شده متنوع اند و شامل داده های کمی و کیفی است؛تحلیل و ترکیب این داده ها و تصمیم های آموزشی مبتنی بر آن از جمله تصمیم گیری درباره ارتقا یافتن یا ارتقا نیافتن دانش آموزان به عهده ی معلم و شورای مدرسه است.لذا اختیار تصمیم گیری به معلم تفویض می شود.زیرا وی لایق ترین فردی است که درباره ی دانش آموز می تواند تصمیم بگیرد.معلم بر اساس شواهد گردآوری شده از فرآیند پیشرفت دانش آموز به دانش آموز اجازه ارتقا می دهد.

پیش نیازهای اجرای ارزشیابی توصیفی:

1-تغییر نگرش نسبت به یادگیری و روش تدریس.

2-تغییر نگرش نسبت به هدف یادگیری(ارزشیابی از یادگیری به سوی ارزشیابی برای یادگیری)

3-تغییر چیدمان کلاس

4-کاهش فضای رقابتی

5-ایجاد فضای اخلاقی در کلاس درس

6-شناخت دانش آموزان

-در آموزش ابتدایی ارزشیابی از فعالیت های آموزشی و پرورشی از وظایف معلمان است که به منظور کارایی و اثر بخشی مدارس و مشارکت فعال دانش آموزان در فرآیند یاددهی یادگیری ؛جهت نیل به هدف های زیر انجام می شود:

*ارزیابی مستمر پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان 

*آگاه ساختن دانش آموزان از میزان پیشرفت تحصیلی و تربیتی خود و نیز مطلع ساختن اولیای آنان از وضعیت تحصیلی فرزندانشان.

*پرورش استعدادها و پرورش روحیه تلاش و پشتکار و ابتکار و رقابت های سالم در دانش آموزان.

بنابراین(ارزشیابی توصیفی)در اصل با هدف شناخت و سنجش توانایی ها و برآورد کردن کیفیت فعالیت های دانش آموزان و ایجاد بستر مناسب برای پیشرفت تحصیلی و تربیتی و اخلاقی طراحی شده است.در حال حاضر تفاوت کلمه های (ارزیابی)و(ارزشیابی)و شیوه کاربست آن ها در فرآیند آموزش و پرورش کاملا محسوس است.به روشنی مشاهده می شود که در اغلب مدرسه ها عمل ارزشیابی رونق بیشتری دارد و ارزیابی که محتاج تامل بیش تر معلم در رفتار و کردار و خلق و خو و استعداد دانش آموز است؛به آسانی انجام نمی شود.

خدایا چنان کن سر انجام کار

تو خوشنود باشی و ما رستگار.

Top