طرح یک روز با پدرم در مدرسه

آماده سازی مدرسه برای طرح یک روز با پدرم در مدرسه

 

 

 

 

 

آغاز مراسم یک روز با پدرم در مدرسه

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح یک روز با پدرم در مدرسه(روز دوم)