بزرگداشت دهه فجر

آماده سازی مدرسه برای دهه فجر

پخت آش به مناسبت دهه فجر

 

برگزاری نقاشی همگانی به مناسبت دهه فجر