جشن بزرگ نیمه شعبان

آماده سازی محل برگزاری مراسم جشن نیمه شعبان